TERMENI ȘI CONDIȚII

Versiunea RO2.0 Ultima actualizare: 10-07-2020

1 ASPECTE GENERALE

ENSO BUSINESS SOLUTIONS SRL („Enso”) înregistrată în România cu numărul de înregistrare J12/4747/2019, cu sediul în Cluj-Napoca, 1 Pavel Roșca St., Ap. 7, județul Cluj, România, este proprietarul și operatorul website-ului www.enso.services și a altor website-uri conexe, toate împreună referite aici ca „Platforma”.
Prezenții Termeni și Condiții („Termeni”) reprezintă acordul dintre Enso și (i) persoana fizică care doar vizitează sau interacționează cu Platforma prin transmiterea de mesaje sau postări pe forumurile de discuții („Vizitator”), (ii) persoana fizică înregistrată in Platformă („Utilizator”), (iii) persoana juridică având un profil înregistrat în Platformă („Client”), privind accesarea Platformei și utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul acesteia („Serviciul”). Vizitatorul, Utilizatorul și Clientul sunt referiți împreună în cele ce urmează ca „Participant”.
Vizitarea sau utilizarea Platformei de către Vizitator sau Utilizator, presupune acceptarea în totalitate a acestor Termeni de către Vizitator sau Utilizator.
Pentru a obține dreptul de utilizare a Serviciului, Clientul trebuie să își exprime acordul cu privire la acești Termeni printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc și prin care Clientul își dă acordul, în mod expres, să respecte integral prezenții Termeni.

 

2 DEFINIȚII

„Date Personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificabilă. Acestea pot include nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, fotografii, etc, precum și orice alte informații sau combinații de informații despre acea persoană care, dacă sunt puse împreună, ar identifica o persoană.
„Documentație” înseamnă manuale de utilizare, ajutor online, materiale de training, note de lansare și orice alte documente furnizate sau puse la dispoziție de către Enso în legătură cu accesarea și utilizarea Platformei și a Serviciului.
„Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă toate drepturile asupra sau generate de: (i) orice brevet național, din UE sau internațional sau orice software și orice variații, diviziuni, continuări, reînnoiri, extensii și continuări parțiale ale acestuia; (ii) invenții (brevetabile sau nu în orice țară), îmbunătățiri, secrete comerciale, informații proprietare, know-how, tehnologie și date tehnice; (iii) drepturi de autor, înregistrări de drepturi de autor, programe software, drepturi morale, mărci comerciale obținute prin lege, contract, licență sau altfel; și (iv) orice alte drepturi de proprietate similare sau echivalente oriunde în lume.
„Forță Majoră” înseamnă un eveniment sau o serie de evenimente legate, care sunt în afara controlului rezonabil al Enso, incluzând dar fără să se limiteze la: căderea rețelei de internet sau a unei rețele publice de telecomunicații, atacurile hackerilor sau atacuri pentru blocarea serviciilor, schimbări legislative, pandemii, dezastre, explozii, incendii, inundații, revolte populare, atacuri teroriste și războaie.

 

3 SERVICIUL

Serviciul este livrat exclusiv Clienților și Utilizatorilor.
Enso are dreptul să revizuiască și să monitorizeze utilizarea Serviciului și modul de accesare a Platformei de către Participant pentru a asigura respectarea condițiilor prezenților Termeni și pentru a putea aduce îmbunătățiri Serviciului și Platformei.
Enso nu este, în nici un fel, răspunzătoare față de Participant pentru lipsa de disponibilitate a Serviciului sau a Platformei indiferent de cauze.

 

4 CONȚINUT

„Conținut” înseamnă orice material, inclusiv, dar fără a se limita la orice text, informații, date, imagini, înregistrări video și audio, pe care Participantul îl transmite către sau îl postează pe Platformă sau pe care îl furnizează lui Enso prin alte mijloace, inclusiv, dar fără a fi limitat prin e-mail, opinii sau mesaje pe forumuri.
Participantul este singurul responsabil pentru propriul său Conținut. Prin transmiterea către sau postarea pe Platformă a Conținutului, Participantul declară faptul că are toate drepturile și autorizațiile necesare pentru a comunica, posta, transmite și afișa acest conținut. Participantul garantează că niciun material sau informație din Conținutul sau nu încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală, de confidențialitate, de publicitate sau orice alte drepturi legale ale oricărei alte terțe părți.
În condițiile în care Enso identifică în Conținut informatii sau materiale care încalcă cerințele stabilite prin prezenții Termenii, Enso își rezervă dreptul, ca la discreția să, să șteargă sau elimine astfel de materiale sau informație din Conținut, fără notificare prealabilă.
Participantul înțelege și este de acord că (i) sub rezerva celor prevăzute în articolul 12 Confidențialitatea Informațiilor, Conținutul său va fi considerat neconfidențial și (ii) în măsura necesară în mod rezonabil pentru realizarea scopului Serviciului, Enso și împuterniciții săi sunt liberi să utilizeze, afișeze, copieze, stocheze, reproducă, traducă, arhiveze și să agrege informațiile din Conținutul Participantului.

 

5 CONTUL UTILIZATORULUI

Utilizatorul trebuie să se înregistreze în Platformă prin crearea unui cont de utilizator („Cont”) care conține profilul profesional și alte informații despre Utilizator.
În cadrul procesului de creare a Contului, Utilizatorul este solicitat sa furnizeze numele sau codul de utilizator, adresa de email și parola („Date de Autentificare”).
Utilizatorul este de acord și se angajează (i) să se asigure că datele furnizate în timpul procesului de înregistrare sunt corecte, curente și complete, (ii) să mențină actualizate datele și informațiile Contului (iii) să trateze Datele de Autentificare ca fiind confidențiale și să nu le dezvăluie niciunei terțe părți, (iv) să nu facă disponibil sau să permită accesul la Platformă unor terțe persoane prin împărtășirea Datelor de Autentificare, (v) să notifice imediat Enso cu privire la orice acces neautorizat la Platformă, utilizarea neautorizată a Datelor de Autentificare sau la orice altă încălcare a securității Platformei.
Enso își rezervă dreptul, la discreția sa, de a limita, suspenda, dezactiva sau interzice accesul Utilizatorului la Platformă și Serviciu în orice moment, fără notificare prealabilă, dacă în opinia rezonabilă a Enso, Utilizatorul a încălcat oricare dintre prevederile acestor Termeni.

 

6 PROFILUL CLIENTULUI

„Profilul Clientului” înseamnă date, materiale, conținut sau informații deținute sau aparținând Clientului care sunt încărcate, transmise sau stocate pe Platformă în numele Clientului de către Utilizatorii săi.
În vederea realizării scopului Serviciului, odată cu crearea primului Cont de către un angajat al Clientului, în Platformă se creează și Profilul Clientului. Utilizatorul în baza căruia s-a creat Profilul Clientului i se atribuie rolul de control și administrare pentru Profilul Clientului („Administrator Client”).
Administratorul Clientului declară că are autoritatea și aprobările necesare din partea Clientului pentru (i) acceptarea prezenților Termeni în numele Clientului și (ii) crearea, încărcarea, transmiterea și administrarea Profilului Clientului.
Administratorul Clientului poate și trebuie să (i) introducă și să administreze informațiile din Profilul Clientului, (ii) adauge și să gestioneze Utilizatorii suplimentari ai Clientului.

 

7 OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Clientul este de acord și se angajează să se asigure că informațiile din Profilul Clientului sunt în permanență corecte, curente și complete.
În condițiile în care Enso identifică în Profilul Clientului orice conținut, informații sau materiale care încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală, de confidențialitate, de publicitate sau orice alte drepturi legale ale oricărei alte terțe părți, Enso își rezervă dreptul, ca la discreția sa, să șteargă sau elimine astfel de materiale sau informație din Profilul Clientului, fără notificare prealabilă.
Clientul înțelege și este de acord că (i) sub rezerva celor prevăzute în articolul 12 Confidențialitatea Informațiilor, Profilul Clientului va fi considerat neconfidențial și (ii) că în măsura necesară în mod rezonabil pentru realizarea scopului Serviciului, Enso și împuterniciții săi sunt liberi să utilizeze, afișeze, copieze, stocheze, reproducă, traducă, arhiveze și să agrege informațiile din Profilul Clientului.
Clientul trebuie să se asigure că toți Utilizatorii săi respectă prevederile prezenților Termeni. Încălcarea Termenilor de către oricare dintre Utilizatorii Clientului este considerată o încălcare a Termenilor de către Client.

 

8 DATE ANALITICE

Participantul înțelege și este de acord că Enso poate utiliza Conținutul Participantului, Profilul Clientului și informațiile despre utilizarea Platformei de către Participant pentru a genera date analitice și statistice anonimizate și agregate („Date Analitice”).
Participantul înțelege și este de acord că Enso (i) poate utiliza Datele Analitice pentru scopuri interne de analiză și cercetare, pentru dezvoltarea Platformei, pentru a realiza analize statistice, pentru a identifica tendințe și perspective și (ii) poate furniza Datele Analitice unor terțe părți.
Drepturile Enso prevăzute în acest articol cu privire la Datele Analitice rămân valabile și după încetarea prezenților Termeni.

 

9 UTILIZARE ACCEPTABILĂ

Participantul declară și garantează că va utiliza Serviciul și Platforma exclusiv pentru realizarea scopurilor sale de business, în vederea identificării, administrării, comunicării și colaborării cu celelalte companii prezente în Platformă, prin interacțiunea cu reprezentanții acestora înregistrați în Platformă.
În timp ce utilizează Platforma, Participantul este de acord și se angajează, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:
a) Să nu utilizeze Platforma în moduri sau scopuri ilegale, sau în orice alt mod incompatibil cu Termenii;
b) Să nu furnizeze în cadrul Contului sau Profilului Clientului informații sau date false sau înșelătoare;
c) Să nu utilizeze Serviciul sau Platforma pentru sau într-un mod de a transmite, încărca și/sau stoca (i) informații care încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală sau dreptul la viață privată al oricărei terțe părți, (ii) informații incorecte, neadevărate, inadecvate, înșelătoare, ilegale, frauduloase, defăimătoare, obscene, dăunătoare, pornografice sau amenințătoare, (iii) materiale care conțin viruși, cai troieni, programe spion, bombe cu ceas sau orice alte programe informatice dăunătoare sau vătămătoare, (iv) materiale care ar încălca orice drept național sau internațional;
d) Să nu utilizeze Platforma într-un mod abuziv care ar afecta funcționalitatea acesteia sau capacitatea oricărui alt Participant de a utiliza Platforma;
e) Să nu utilizeze Platforma pentru a transmite sau publica materiale publicitare nesolicitate sau spam;
f) Să nu utilizeze sau să furnizeze unor terțe părți orice informații și/sau know-how, disponibile pe Platformă și/sau colectate de pe Platformă sau din Serviciu, cu scopul de a reproduce sau produce un website, un sistem informatic sau un produs software similar sau competitiv cu Platforma;
g) Să nu copieze, reproducă, republice, posteze, difuzeze, transmită, pună la dispoziția publicului sau să utilizeze în alt mod conținutul sau materialele de pe Platformă, cu excepția cazului în care obține permisiunea prealabilă scrisă din partea Enso;
h) Să nu încerce să vizualizeze, acceseze sau copieze de pe Platformă conținut, materiale, date sau informații, altele decât cele pe care Participantul este autorizat să le acceseze;
i) Să nu încerce să obțină acces neautorizat la Conturile altor Utilizatori ai Platformei;
j) Să nu interfereze sau să perturbe infrastructura tehnică sau să încerce să submineze securitatea și integritatea Platformei; și
k) Să respecte toate legile și reglementările naționale și internaționale aplicabile.
Participantului i se permite să utilizeze conținutul pus la dispoziție în mod explicit de Enso pentru descărcarea de pe Platformă, cu condiția ca Participantul (i) să nu elimine niciun fel de mențiune sau element de proprietate, mărci comerciale sau logo-uri ale Enso din copiile unui astfel de conținut, (ii) să utilizeze acest conținut numai în scopuri personale, necomerciale și să nu copieze, să posteze, să publice sau să difuzeze astfel de conținut în mass-media, (iii) să nu aducă modificări unui astfel de conținut și (iv) nu face niciun fel de declarații și nu oferă garanții suplimentare referitoare la un astfel de conținut.
Participantul va fi responsabil și răspunzător pentru toate actele sau omisiunile sale, care au loc în timp ce acesta accesează sau utilizează Platforma și/sau Serviciul.

 

10 SUBSCRIERI

Clientul înțelege și este de acord că în orice moment Enso poate condiționa accesul Clientului și Utilizatorilor săi la Platformă și la utilizarea Serviciului de realizarea unei subscrieri („Subscrieri”).
În condițiile în care accesul la Platformă și utilizarea Serviciului sunt condiționate de existența Subscrierilor, în lipsa existenței unei Subscrieri a Clientului, Enso este îndreptățită să blocheze Clientului și Utilizatorilor săi accesul la Platformă și la utilizarea Serviciului, și să închidă sau să inactiveze Profilul Clientului și Conturile Utilizatorilor săi.

 

11 PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Enso păstrează toate drepturile, patrimoniale și nepatrimoniale, cu privire la Serviciu, Platformă, Subscrieri, Date Analitice și Documentație incluzând toate Drepturile de Proprietate Intelectuală aferente. Participantul nu va șterge sau în niciun fel modifica drepturile de autor, mărcile comerciale și alte însemne proprietare aparținând lui Enso.
Clientul păstrează titlul și toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Profilului Clientului, iar Utilizatorul păstrează titlul și toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului său. Nimic din prezenții Termeni nu va conferi lui Enso vreun titlu sau Drept de Proprietate Intelectuală asupra Profilului Clientului său Conținutului Utilizatorului.

 

12 CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR

„Informații Confidențiale” înseamnă orice informații dezvăluite pe durata Termenilor de o parte celeilalte părți în formă orală, scrisă sau în altă formă, care la momentul dezvăluirii au fost desemnate sau marcate „Confidențial” sau care prin natura circumstanțelor care înconjoară divulgarea ar trebui să fie considerate cu bună-credință ca fiind confidențiale.
Pe întreaga durată a Termenilor și pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data încetării Termenilor, fiecare parte se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale ale celeilalte părți, cu care intră în contact în baza prezenților Termeni, să prevină divulgarea acestora terților, cu excepția cazului în care sunt obligate conform legislației în vigoare, și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezenții Termeni. Din punctul de vedere al Clientului, Utilizatorii săi nu sunt considerați terțe părți.
Participantul înțelege și este de acord că toate aspectele de business, tehnologice și informațiile proprietare care stau la baza Serviciului și al Platformei precum și Datele Analitice sunt Informații Confidențiale ale Enso.
Participantul înțelege și este de acord că, în vederea realizării scopului Serviciului, informațiile cuprinse în Conținutul său și, după caz, Profilul Clientului nu sunt Informații Confidențiale. În măsura în care Participantul dorește ca unele dintre aceste informații să fie considerate Informații Confidențiale, acesta fie va marca în mod explicit în Platformă acele informații ca fiind confidențiale, fie le va șterge din Platformă.
În cazul în care Participantul va dezvălui Informațiile Confidențiale ale Enso unei terțe părți, alta decât este prevăzut în prezentul articol, Enso își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Participantului pentru acoperirea oricăror prejudicii care ar putea rezulta din această dezvăluire.

 

13 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere că în vederea livrării și utilizării Serviciului se prelucrează Date Personale, Enso și Clientul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, completat cu orice altă legislație complementară aplicabilă pentru protecția datelor cu caracter personal.
Exclusiv în scopul livrării și utilizării Serviciului, Enso și Clientul sunt de acord și angajează să prelucreze Date Personale în baza următoarelor prevederi:
Roluri ProcesareClientul, în calitatea de operator privind prelucrarea Datelor Personale ale Utilizatorilor Clientului, autorizează pe Enso (i) să prelucreze Datele Personale ale Utilizatorilor Clientului, și astfel Enso acționează în calitate de persoană împuternicită privind prelucrarea Datelor Personale ale Utilizatorilor Clientului, și (ii) să subîmputernicească ceilalți clienți ai Platformei („Clienți Terți”) să prelucreze în calitate de terț (subîmputernicit) Datele Personale ale Utilizatorilor Clientului.
Enso, este autorizat de către Clienții Terți (i) să prelucreze Datele Personale ale utilizatorilor Clienților Terți în calitate de persoană împuternicită a Clienților Terți, și (ii) să subîmputernicească pe Client să prelucreze Datele Personale ale utilizatorilor Clienților Terți, și astfel Clientul acționează în calitate de terț (subîmputernicit) privind prelucrarea Datelor Personale ale utilizatorilor Clienților Terți.Prelucrări PermiseClientul va prelucra Date Personale după cum urmează:

  • Persoane Vizate: utilizatorii Clienților Terți
  • Calitate: terț (subîmputernicit)
  • Scopul prelucrării: utilizarea Serviciului
  • Temei legal: interes legitim, consimțământ
  • Date prelucrate: nume și prenume, adresa de email, telefon, poză, identificator online, nume de utilizator, locație, situație profesională, ocupație, funcție, loc de muncă

Enso va prelucra Date Personale după cum urmează:

  • Persoane Vizate: Utilizatorii Clientului
  • Calitate: persoană împuternicită
  • Scopul prelucrării: furnizarea Serviciului
  • Temei legal: contract, consimțământ, interes legitim
  • Date prelucrate: nume și prenume, adresa de email, telefon, poză, identificator online, nume de utilizator, locație, situație profesională, ocupație, funcție, loc de muncă.

Subcontractarea

Clientul acordă Enso o autorizare specifică și generală în vederea subcontractării operațiunilor de prelucrare a Datelor Personale sub rezerva că o astfel de subcontractare sau modificare privind adăugarea sau înlocuirea oricărui sub-procesator va fi comunicată Clientului. Enso se va asigura că fiecare sub-procesator este supus acelorași obligații care îi sunt impuse lui Enso prin prezenții Termeni cu privire la prelucrarea Datelor Personale.

Durata Prelucrării

Datele Personale sunt prelucrate pe întreaga durată a Termenilor. După încetarea Termenilor, este opțiunea Enso de a însemna ca inactive, anonimiza sau șterge Datele Personale ale Utilizatorilor Clientului.

Drepturile Persoanelor Vizate

În măsura în care este posibil și ținând cont de natura prelucrării, Clientul și Enso vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a ajuta cealaltă parte în îndeplinirea obligației acesteia de a răspunde cererilor pentru exercitarea drepturilor Persoanelor Vizate.

Localizarea

Datele Personale pot și stocate și prelucrate în orice locație din Spațiului Economic European.

Personalul Persoanei Împuternicite

Clientul și Enso trebuie să se asigure că angajații lor autorizați să prelucreze Datele Personale, respectă toate prevederile privind prelucrarea Datelor Personale prevăzute în acești Termeni.

 

14 POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de Confidențialitate explică modul în care Enso tratează Datele Personale ale Participantului și modul în care Enso protejează confidențialitatea Participantului în timpul utilizării Serviciului și Platformei. Participantul înțelege și este de acord că Datele Personale furnizate în timpul utilizării Platformei sunt guvernate de Politica de Confidențialitate a Enso și că aceasta face parte integrantă din prezenții Termeni. Politica de Confidențialitate Enso este disponibilă aici.

 

15 SECURITATEA

Enso are implementate și menține măsuri tehnice și organizatorice, controale interne și proceduri de securitate pentru protecția și integritatea Serviciului, Platformei și a Datelor Personale împotriva riscurilor privind accesul, distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea și alterarea acestora în legătură cu transportul, stocarea și prelucrarea, folosind capacitățile tehnologiilor disponibile în prezent și în conformitate cu practicile și standardele existente din industrie, inclusiv, acolo unde este posibil, prin criptarea bazelor de date, securizarea sau criptarea comunicației între echipamentele utilizatorilor și Platformă, și anonimizarea Datelor Personale.
Enso va accesa și utiliza Datele Personale, Conținutul Utilizatorului și Profilul Clientului în conformitate cu prezenții Termeni, numai pentru realizarea și livrarea Serviciului.

 

16 WEBSITE-URI ALE TERȚELOR PĂRȚI

Platforma poate conține referințe sau hyperlink-uri către website-uri ale unor terțe părți. Participantul recunoaște și este de acord că astfel de site-uri web nu sunt sub controlul Enso și că Enso nu este responsabil pentru și nu face nici o reprezentare și nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, completitudinea sau autenticitatea informațiilor și a conținutului unor astfel de website-uri. Accesarea oricărui astfel de website de pe Platformă este la discreția și se face pe riscul Participantului.

 

17 PUBLICITATEA TERȚELOR PĂRȚI

Este posibil ca, din când în când, pe Platformă să se afișeze promoții, reclame sau oferte furnizate de terțe părți. Participantul înțelege și este de acord că Enso nu are nicio răspundere pentru astfel de promoții, reclame sau oferte furnizate de terțe părți și este de acord că dacă participă la astfel de promoții, reclame sau oferte furnizate de terțe părți, face acest lucru pe propriul risc.

 

18 LIPSA GARANȚIILOR

Serviciul precum și toate informațiile și materialele disponibile pe Platformă sunt furnizate de Enso „ca atare” și „cum sunt disponibile”. În măsura maximă permisă de lege, Enso declină toate garanțiile exprese, implicite, legale sau de altă natură precum și garanția de adecvare pentru un anumit scop a Serviciului sau Platformei. Enso nu oferă nicio garanție privind (i) acuratețea, completitudinea, fiabilitatea, accesibilitatea, calitatea sau actualitatea oricăror informații și/sau materiale publicate în Platformă, (ii) funcționarea neîntrerupta, în siguranță, fără erori, fără defecte sau fără viruși a Platformei, (iii) asigurarea protecției privind integritatea, alterarea, distrugerea sau furtul Datelor Personale, Conținutului Utilizatorului sau Profilului Clientului, (iv) integritatea, calitatea sau performanța comunicației pe internet între Platformă și echipamentele Participantului.
Enso nu are nici o responsabilitate sau răspundere pentru actele, omisiunile sau comportamentul oricărei terțe părți în legătură sau legate de utilizarea Serviciului sau a Platformei, și nici pentru conținutul postat sau transmis pe Platformă de către terți.
Participantul accesează și utilizează informațiile și conținutul Platformei pe propriul său risc.
În cazul în care Platforma sau Serviciul nu funcționează sau nu funcționează în conformitate cu Documentația, Enso va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial și tehnic pentru a corecta neconformitățile care au dat naștere unei astfel de situații.

 

19 RĂSPUNDEREA

La cel mai extins nivel permis de legea aplicabilă, sub nici o formă Enso, angajații, directorii, agenții sau contractorii Enso, nu sunt responsabili în față Participantului pentru niciun fel de dăuna directă, indirectă, previzibilă ori imprevizibilă, inclusiv dar fără a se limita la daune generate de pierderi de profit, pierderi de venit, pierderi de oportunități, afectarea reputației, pierderi de date sau alte pierderi intangibile generate sau în legătură cu (i) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul sau Platforma, (ii) performanța, atacurile cibernetice, erori, defecte, omisiuni, întreruperi, întârzieri de procesare sau transmisie, viruși de calculator, și calitatea, pierderea sau alterarea datelor în utilizarea Serviciului sau a Platformei, (iii) dezvăluirea neintenționată sau neautorizată a Datelor Personale, Conținutului Utilizatorului sau Profilului Clientului, (iv) actele de corupție, (v) evenimentele de Forță Majoră, chiar dacă Enso a fost informat de către Participant despre posibilitatea apariției unor astfel de daune.

 

20 SUSPENDAREA

Enso poate suspenda temporar prezenții Termeni în relația sa cu Clientul în caz de Forță Majoră sau dacă în opinia rezonabilă a Enso, (i) Clientul sau oricare dintre Utilizatorii săi încalcă orice prevederi sau condiții ale prezenților Termeni, (ii) Clientul sau oricare dintre Utilizatorii săi, prin modul de utilizare al Serviciului sau a Platformei poate aduce prejudicii sau poate afecta negativ businessul Enso, (iii) informațiile din Conținutul Utilizatorului sau Profilul Clientului sunt învechite, incorecte, neadevărate, nepotrivite, înșelătoare, ilegale, frauduloase, defăimătoare, obscene, dăunătoare sau amenințătoare sau pot produce prejudicii Enso sau altor participanți ai Platformei.
Enso va notifica Clientul de intenția de suspendare a Termenilor printr-un mesaj de email transmis acestuia, iar suspendarea Termenilor va subzista până când Clientul rectifică toate problemele care au provocat suspendarea, dar fără a depăși termenul de suspendare transmis prin notificarea de suspendare.

 

21 DURATA

Prezenții Termeni, între Client și Enso, intră în vigoare și produc efecte începând cu data acceptării acestora de către Client și rămân în vigoare până la denunțarea sau rezilierea lor de către una dintre părți.

 

22 ÎNCETAREA

Prezenții Termeni încheiați între Client și Enso pot înceta astfel:
a) Prin denunțarea lor de către una dintre părți: Clientul și Enso pot denunța unilateral Termenii printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data la care dorește încetarea Termenilor.
b) Prin reziliere: Clientul și Enso pot rezilia Termenii, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți, dacă cealaltă parte nu îndeplinește sau nu respectă vreun termen sau condiție esențială din prezenții Termeni și nu reușește să repare o astfel de încălcare într-o perioadă de 30 (treizeci) zile de la primirea notificării scrise a unei astfel de încălcări de la cealaltă parte.
Încetarea Termenilor are ca efect închiderea Profilului Clientului și a Conturilor tuturor Utilizatorilor Clientului precum și interdicția imediată de accesare a Platformei și de utilizare a Serviciul de către toți Utilizatorii Clientului.
Clientul înțelege și este de acord că în urma încetării Termenilor este la discreția Enso opțiunea de a șterge complet informațiile din Profilul Clientului și Conținutul Utilizatorilor săi, sau de a le păstra în baza de date a Platformei anonimizate sau marcate ca „Inactive”, cu scopul de a le folosi la generarea de Date Analitice.

 

23 TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE

Anumiți termeni și condiții suplimentare pot fi aplicate în cazul utilizării Serviciului pe bază de Subscrieri, iar acești termeni și condiții suplimentare fac parte integrantă din prezenții Termeni. În cazul unor conflicte între prezenții Termenii și termenii și condițiile suplimentare aplicabile Subscrierilor, acestea din urmă vor preleva.

 

24 ÎNTREGUL ACORD

Prezenții Termeni, împreună cu toate modificările acestora și orice acorduri ce fac parte integrantă din Termeni, reprezintă întregul acord între Enso și Participant cu privire la accesarea Platformei și utilizarea Serviciului și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare. Părțile nu s-au bazat pe nicio reprezentare, garanție sau acord referitor la obiectul acestor Termeni care nu sunt prevăzute în mod expres în acești Termeni și nicio astfel de reprezentare, garanție sau acord nu va avea vreun efect asupra Termenilor.

 

25 VARIAȚIA TERMENILOR

Enso poate modifica acești Termeni în orice moment, la discreția sa, iar modificările devin efective la publicarea acestora pe Platformă. Participantul este responsabil de revizuirea acestor Termeni pentru a se asigura că este la curent cu orice modificări aduse acestora. Continuarea utilizării Platformei de către Participant, în urma publicării modificărilor aduse acestor Termeni, va fi considerată drept acceptul și consimțământul Participantului pentru astfel de modificări.

 

26 LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Prezenții Termenii și orice dispute, controverse sau dezacorduri între Enso și Participant, apărute ca urmare sau în legătură cu acești Termeni, vor fi interpretate, guvernate și judecate în conformitate cu legislația din România.
Orice dispută, controversă sau neînțelegere dintre părți apăruta ca urmare a sau în legătură cu acești Termeni va fi soluționată pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se va ajunge la o soluție amiabilă, respectiva dispută, controversă sau neînțelegere va fi adresată spre soluționare instanțelor competente din România.

 

27 CONFIRMARE

Orice acces sau utilizare continuă a Platformei de către Participant după citirea acestor Termeni, indică acceptarea lor de către Participant și consimțământul acestuia de a se obliga sa respecte Termenii și toate legile și reglementările aplicabile. În cazul în care Participantul nu este de acord să se oblige să respecte acești Termeni, Participantul nu va mai accesa sau utiliza Platforma și/sau Serviciul. Clientului confirmă acceptarea integrală a Termenilor și consimte să se oblige să respecte Termenii și toate legile și reglementările aplicabile, prin marcarea casetei „Accept” de pe site-ul web www.enso.services de către Administratorul Clientului.