TERMENI ȘI CONDIȚII

Versiunea RO2.0 Ultima actualizare: 10-07-2020

1ASPECTE GENERALE

ENSO BUSINESS SOLUTIONS SRL ("Enso") înregistrată în România cu numărul de înregistrare J12/4747/2019, cu sediul în Cluj-Napoca, 1 Pavel Roșca St., Ap. 7, județul Cluj, România, este proprietarul și operatorul website-ului www.enso.services și a altor website-uri conexe, toate împreună referite aici ca „Platforma".
Prezenții Termeni și Condiții („Termeni”) reprezintă acordul dintre Enso și (i) persoana fizică care doar vizitează sau interacționează cu Platforma prin transmiterea de mesaje sau postări pe forumurile de discuții („Vizitator”), (ii) persoana fizică înregistrată in Platformă („Utilizator”), (iii) persoana juridică având un profil înregistrat în Platformă („Client”), privind accesarea Platformei și utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul acesteia („Serviciul”). Vizitatorul, Utilizatorul și Clientul sunt referiți împreună în cele ce urmează ca „Participant”.
Vizitarea sau utilizarea Platformei de către Vizitator sau Utilizator, presupune acceptarea în totalitate a acestor Termeni de către Vizitator sau Utilizator.
Pentru a obține dreptul de utilizare a Serviciului, Clientul trebuie să își exprime acordul cu privire la acești Termeni printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc și prin care Clientul își dă acordul, în mod expres, să respecte integral prezenții Termeni.

2DEFINIȚII

„Date Personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificabilă. Acestea pot include nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, fotografii, etc, precum și orice alte informații sau combinații de informații despre acea persoană care, dacă sunt puse împreună, ar identifica o persoană.
„Documentație” înseamnă manuale de utilizare, ajutor online, materiale de training, note de lansare și orice alte documente furnizate sau puse la dispoziție de către Enso în legătură cu accesarea și utilizarea Platformei și a Serviciului.
„Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă toate drepturile asupra sau generate de: (i) orice brevet național, din UE sau internațional sau orice software și orice variații, diviziuni, continuări, reînnoiri, extensii și continuări parțiale ale acestuia; (ii) invenții (brevetabile sau nu în orice țară), îmbunătățiri, secrete comerciale, informații proprietare, know-how, tehnologie și date tehnice; (iii) drepturi de autor, înregistrări de drepturi de autor, programe software, drepturi morale, mărci comerciale obținute prin lege, contract, licență sau altfel; și (iv) orice alte drepturi de proprietate similare sau echivalente oriunde în lume.
„Forță Majoră” înseamnă un eveniment sau o serie de evenimente legate, care sunt în afara controlului rezonabil al Enso, incluzând dar fără să se limiteze la: căderea rețelei de internet sau a unei rețele publice de telecomunicații, atacurile hackerilor sau atacuri pentru blocarea serviciilor, schimbări legislative, pandemii, dezastre, explozii, incendii, inundații, revolte populare, atacuri teroriste și războaie.

3SERVICIUL

Serviciul este livrat exclusiv Clienților și Utilizatorilor.
Enso are dreptul să revizuiască și să monitorizeze utilizarea Serviciului și modul de accesare a Platformei de către Participant pentru a asigura respectarea condițiilor prezenților Termeni și pentru a putea aduce îmbunătățiri Serviciului și Platformei.
Enso nu este, în nici un fel, răspunzătoare față de Participant pentru lipsa de disponibilitate a Serviciului sau a Platformei indiferent de cauze.

4CONȚINUT

„Conținut” înseamnă orice material, inclusiv, dar fără a se limita la orice text, informații, date, imagini, înregistrări video și audio, pe care Participantul îl transmite către sau îl postează pe Platformă sau pe care îl furnizează lui Enso prin alte mijloace, inclusiv, dar fără a fi limitat prin e-mail, opinii sau mesaje pe forumuri.
Participantul este singurul responsabil pentru propriul său Conținut. Prin transmiterea către sau postarea pe Platformă a Conținutului, Participantul declară faptul că are toate drepturile și autorizațiile necesare pentru a comunica, posta, transmite și afișa acest conținut. Participantul garantează că niciun material sau informație din Conținutul sau nu încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală, de confidențialitate, de publicitate sau orice alte drepturi legale ale oricărei alte terțe părți.
În condițiile în care Enso identifică în Conținut informatii sau materiale care încalcă cerințele stabilite prin prezenții Termenii, Enso își rezervă dreptul, ca la discreția să, să șteargă sau elimine astfel de materiale sau informație din Conținut, fără notificare prealabilă.
Participantul înțelege și este de acord că (i) sub rezerva celor prevăzute în articolul 12 Confidențialitatea Informațiilor, Conținutul său va fi considerat neconfidențial și (ii) în măsura necesară în mod rezonabil pentru realizarea scopului Serviciului, Enso și împuterniciții săi sunt liberi să utilizeze, afișeze, copieze, stocheze, reproducă, traducă, arhiveze și să agrege informațiile din Conținutul Participantului.

5CONTUL UTILIZATORULUI

Utilizatorul trebuie să se înregistreze în Platformă prin crearea unui cont de utilizator („Cont”) care conține profilul profesional și alte informații despre Utilizator.
În cadrul procesului de creare a Contului, Utilizatorul este solicitat sa furnizeze numele sau codul de utilizator, adresa de email și parola („Date de Autentificare”).
Utilizatorul este de acord și se angajează (i) să se asigure că datele furnizate în timpul procesului de înregistrare sunt corecte, curente și complete, (ii) să mențină actualizate datele și informațiile Contului (iii) să trateze Datele de Autentificare ca fiind confidențiale și să nu le dezvăluie niciunei terțe părți, (iv) să nu facă disponibil sau să permită accesul la Platformă unor terțe persoane prin împărtășirea Datelor de Autentificare, (v) să notifice imediat Enso cu privire la orice acces neautorizat la Platformă, utilizarea neautorizată a Datelor de Autentificare sau la orice altă încălcare a securității Platformei.
Enso își rezervă dreptul, la discreția sa, de a limita, suspenda, dezactiva sau interzice accesul Utilizatorului la Platformă și Serviciu în orice moment, fără notificare prealabilă, dacă în opinia rezonabilă a Enso, Utilizatorul a încălcat oricare dintre prevederile acestor Termeni.

6PROFILUL CLIENTULUI

„Profilul Clientului” înseamnă date, materiale, conținut sau informații deținute sau aparținând Clientului care sunt încărcate, transmise sau stocate pe Platformă în numele Clientului de către Utilizatorii săi.
În vederea realizării scopului Serviciului, odată cu crearea primului Cont de către un angajat al Clientului, în Platformă se creează și Profilul Clientului. Utilizatorul în baza căruia s-a creat Profilul Clientului i se atribuie rolul de control și administrare pentru Profilul Clientului („Administrator Client”).
Administratorul Clientului declară că are autoritatea și aprobările necesare din partea Clientului pentru (i) acceptarea prezenților Termeni în numele Clientului și (ii) crearea, încărcarea, transmiterea și administrarea Profilului Clientului.
Administratorul Clientului poate și trebuie să (i) introducă și să administreze informațiile din Profilul Clientului, (ii) adauge și să gestioneze Utilizatorii suplimentari ai Clientului.

7OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Clientul este de acord și se angajează să se asigure că informațiile din Profilul Clientului sunt în permanență corecte, curente și complete.
În condițiile în care Enso identifică în Profilul Clientului orice conținut, informații sau materiale care încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală, de confidențialitate, de publicitate sau orice alte drepturi legale ale oricărei alte terțe părți, Enso își rezervă dreptul, ca la discreția sa, să șteargă sau elimine astfel de materiale sau informație din Profilul Clientului, fără notificare prealabilă.
Clientul înțelege și este de acord că (i) sub rezerva celor prevăzute în articolul 12 Confidențialitatea Informațiilor, Profilul Clientului va fi considerat neconfidențial și (ii) că în măsura necesară în mod rezonabil pentru realizarea scopului Serviciului, Enso și împuterniciții săi sunt liberi să utilizeze, afișeze, copieze, stocheze, reproducă, traducă, arhiveze și să agrege informațiile din Profilul Clientului.
Clientul trebuie să se asigure că toți Utilizatorii săi respectă prevederile prezenților Termeni. Încălcarea Termenilor de către oricare dintre Utilizatorii Clientului este considerată o încălcare a Termenilor de către Client.

8DATE ANALITICE

Participantul înțelege și este de acord că Enso poate utiliza Conținutul Participantului, Profilul Clientului și informațiile despre utilizarea Platformei de către Participant pentru a genera date analitice și statistice anonimizate și agregate („Date Analitice”).
Participantul înțelege și este de acord că Enso (i) poate utiliza Datele Analitice pentru scopuri interne de analiză și cercetare, pentru dezvoltarea Platformei, pentru a realiza analize statistice, pentru a identifica tendințe și perspective și (ii) poate furniza Datele Analitice unor terțe părți.
Drepturile Enso prevăzute în acest articol cu privire la Datele Analitice rămân valabile și după încetarea prezenților Termeni.

9UTILIZARE ACCEPTABILĂ

Participantul declară și garantează că va utiliza Serviciul și Platforma exclusiv pentru realizarea scopurilor sale de business, în vederea identificării, administrării, comunicării și colaborării cu celelalte companii prezente în Platformă, prin interacțiunea cu reprezentanții acestora înregistrați în Platformă.
În timp ce utilizează Platforma, Participantul este de acord și se angajează, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:
a) Să nu utilizeze Platforma în moduri sau scopuri ilegale, sau în orice alt mod incompatibil cu Termenii;
b) Să nu furnizeze în cadrul Contului sau Profilului Clientului informații sau date false sau înșelătoare;
c) Să nu utilizeze Serviciul sau Platforma pentru sau într-un mod de a transmite, încărca și/sau stoca (i) informații care încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală sau dreptul la viață privată al oricărei terțe părți, (ii) informații incorecte, neadevărate, inadecvate, înșelătoare, ilegale, frauduloase, defăimătoare, obscene, dăunătoare, pornografice sau amenințătoare, (iii) materiale care conțin viruși, cai troieni, programe spion, bombe cu ceas sau orice alte programe informatice dăunătoare sau vătămătoare, (iv) materiale care ar încălca orice drept național sau internațional;
d) Să nu utilizeze Platforma într-un mod abuziv care ar afecta funcționalitatea acesteia sau capacitatea oricărui alt Participant de a utiliza Platforma;
e) Să nu utilizeze Platforma pentru a transmite sau publica materiale publicitare nesolicitate sau spam;
f) Să nu utilizeze sau să furnizeze unor terțe părți orice informații și/sau know-how, disponibile pe Platformă și/sau colectate de pe Platformă sau din Serviciu, cu scopul de a reproduce sau produce un website, un sistem informatic sau un produs software similar sau competitiv cu Platforma;
g) Să nu copieze, reproducă, republice, posteze, difuzeze, transmită, pună la dispoziția publicului sau să utilizeze în alt mod conținutul sau materialele de pe Platformă, cu excepția cazului în care obține permisiunea prealabilă scrisă din partea Enso;
h) Să nu încerce să vizualizeze, acceseze sau copieze de pe Platformă conținut, materiale, date sau informații, altele decât cele pe care Participantul este autorizat să le acceseze;
i) Să nu încerce să obțină acces neautorizat la Conturile altor Utilizatori ai Platformei;
j) Să nu interfereze sau să perturbe infrastructura tehnică sau să încerce să submineze securitatea și integritatea Platformei; și
k) Să respecte toate legile și reglementările naționale și internaționale aplicabile.
Participantului i se permite să utilizeze conținutul pus la dispoziție în mod explicit de Enso pentru descărcarea de pe Platformă, cu condiția ca Participantul (i) să nu elimine niciun fel de mențiune sau element de proprietate, mărci comerciale sau logo-uri ale Enso din copiile unui astfel de conținut, (ii) să utilizeze acest conținut numai în scopuri personale, necomerciale și să nu copieze, să posteze, să publice sau să difuzeze astfel de conținut în mass-media, (iii) să nu aducă modificări unui astfel de conținut și (iv) nu face niciun fel de declarații și nu oferă garanții suplimentare referitoare la un astfel de conținut.
Participantul va fi responsabil și răspunzător pentru toate actele sau omisiunile sale, care au loc în timp ce acesta accesează sau utilizează Platforma și/sau Serviciul.

10SUBSCRIERI

Clientul înțelege și este de acord că în orice moment Enso poate condiționa accesul Clientului și Utilizatorilor săi la Platformă și la utilizarea Serviciului de realizarea unei subscrieri („Subscrieri”).
În condițiile în care accesul la Platformă și utilizarea Serviciului sunt condiționate de existența Subscrierilor, în lipsa existenței unei Subscrieri a Clientului, Enso este îndreptățită să blocheze Clientului și Utilizatorilor săi accesul la Platformă și la utilizarea Serviciului, și să închidă sau să inactiveze Profilul Clientului și Conturile Utilizatorilor săi.

11PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Enso păstrează toate drepturile, patrimoniale și nepatrimoniale, cu privire la Serviciu, Platformă, Subscrieri, Date Analitice și Documentație incluzând toate Drepturile de Proprietate Intelectuală aferente. Participantul nu va șterge sau în niciun fel modifica drepturile de autor, mărcile comerciale și alte însemne proprietare aparținând lui Enso.
Clientul păstrează titlul și toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Profilului Clientului, iar Utilizatorul păstrează titlul și toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului său. Nimic din prezenții Termeni nu va conferi lui Enso vreun titlu sau Drept de Proprietate Intelectuală asupra Profilului Clientului său Conținutului Utilizatorului.

12CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR

„Informații Confidențiale” înseamnă orice informații dezvăluite pe durata Termenilor de o parte celeilalte părți în formă orală, scrisă sau în altă formă, care la momentul dezvăluirii au fost desemnate sau marcate „Confidențial” sau care prin natura circumstanțelor care înconjoară divulgarea ar trebui să fie considerate cu bună-credință ca fiind confidențiale.
Pe întreaga durată a Termenilor și pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data încetării Termenilor, fiecare parte se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale ale celeilalte părți, cu care intră în contact în baza prezenților Termeni, să prevină divulgarea acestora terților, cu excepția cazului în care sunt obligate conform legislației în vigoare, și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezenții Termeni. Din punctul de vedere al Clientului, Utilizatorii săi nu sunt considerați terțe părți.
Participantul înțelege și este de acord că toate aspectele de business, tehnologice și informațiile proprietare care stau la baza Serviciului și al Platformei precum și Datele Analitice sunt Informații Confidențiale ale Enso.
Participantul înțelege și este de acord că, în vederea realizării scopului Serviciului, informațiile cuprinse în Conținutul său și, după caz, Profilul Clientului nu sunt Informații Confidențiale. În măsura în care Participantul dorește ca unele dintre aceste informații să fie considerate Informații Confidențiale, acesta fie va marca în mod explicit în Platformă acele informații ca fiind confidențiale, fie le va șterge din Platformă.
În cazul în care Participantul va dezvălui Informațiile Confidențiale ale Enso unei terțe părți, alta decât este prevăzut în prezentul articol, Enso își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Participantului pentru acoperirea oricăror prejudicii care ar putea rezulta din această dezvăluire.

13PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere că în vederea livrării și utilizării Serviciului se prelucrează Date Personale, Enso și Clientul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, completat cu orice altă legislație complementară aplicabilă pentru protecția datelor cu caracter personal.
Exclusiv în scopul livrării și utilizării Serviciului, Enso și Clientul sunt de acord și angajează să prelucreze Date Personale în baza următoarelor prevederi:
Roluri Procesare Clientul, în calitatea de operator privind prelucrarea Datelor Personale ale Utilizatorilor Clientului, autorizează pe Enso (i) să prelucreze Datele Personale ale Utilizatorilor Clientului, și astfel Enso acționează în calitate de persoană împuternicită privind prelucrarea Datelor Personale ale Utilizatorilor Clientului, și (ii) să subîmputernicească ceilalți clienți ai Platformei („Clienți Terți”) să prelucreze în calitate de terț (subîmputernicit) Datele Personale ale Utilizatorilor Clientului.
Enso, este autorizat de către Clienții Terți (i) să prelucreze Datele Personale ale utilizatorilor Clienților Terți în calitate de persoană împuternicită a Clienților Terți, și (ii) să subîmputernicească pe Client să prelucreze Datele Personale ale utilizatorilor Clienților Terți, și astfel Clientul acționează în calitate de terț (subîmputernicit) privind prelucrarea Datelor Personale ale utilizatorilor Clienților Terți. Prelucrări Permise Clientul va prelucra Date Personale după cum urmează:

Enso va prelucra Date Personale după cum urmează:

Subcontractarea

Clientul acordă Enso o autorizare specifică și generală în vederea subcontractării operațiunilor de prelucrare a Datelor Personale sub rezerva că o astfel de subcontractare sau modificare privind adăugarea sau înlocuirea oricărui sub-procesator va fi comunicată Clientului. Enso se va asigura că fiecare sub-procesator este supus acelorași obligații care îi sunt impuse lui Enso prin prezenții Termeni cu privire la prelucrarea Datelor Personale.

Durata Prelucrării

Datele Personale sunt prelucrate pe întreaga durată a Termenilor. După încetarea Termenilor, este opțiunea Enso de a însemna ca inactive, anonimiza sau șterge Datele Personale ale Utilizatorilor Clientului.

Drepturile Persoanelor Vizate

În măsura în care este posibil și ținând cont de natura prelucrării, Clientul și Enso vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a ajuta cealaltă parte în îndeplinirea obligației acesteia de a răspunde cererilor pentru exercitarea drepturilor Persoanelor Vizate.

Localizarea

Datele Personale pot și stocate și prelucrate în orice locație din Spațiului Economic European.

Personalul Persoanei Împuternicite

Clientul și Enso trebuie să se asigure că angajații lor autorizați să prelucreze Datele Personale, respectă toate prevederile privind prelucrarea Datelor Personale prevăzute în acești Termeni.

14POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de Confidențialitate explică modul în care Enso tratează Datele Personale ale Participantului și modul în care Enso protejează confidențialitatea Participantului în timpul utilizării Serviciului și Platformei. Participantul înțelege și este de acord că Datele Personale furnizate în timpul utilizării Platformei sunt guvernate de Politica de Confidențialitate a Enso și că aceasta face parte integrantă din prezenții Termeni. Politica de Confidențialitate Enso este disponibilă aici.

15SECURITATEA

Enso are implementate și menține măsuri tehnice și organizatorice, controale interne și proceduri de securitate pentru protecția și integritatea Serviciului, Platformei și a Datelor Personale împotriva riscurilor privind accesul, distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea și alterarea acestora în legătură cu transportul, stocarea și prelucrarea, folosind capacitățile tehnologiilor disponibile în prezent și în conformitate cu practicile și standardele existente din industrie, inclusiv, acolo unde este posibil, prin criptarea bazelor de date, securizarea sau criptarea comunicației între echipamentele utilizatorilor și Platformă, și anonimizarea Datelor Personale.
Enso va accesa și utiliza Datele Personale, Conținutul Utilizatorului și Profilul Clientului în conformitate cu prezenții Termeni, numai pentru realizarea și livrarea Serviciului.

16WEBSITE-URI ALE TERȚELOR PĂRȚI

Platforma poate conține referințe sau hyperlink-uri către website-uri ale unor terțe părți. Participantul recunoaște și este de acord că astfel de site-uri web nu sunt sub controlul Enso și că Enso nu este responsabil pentru și nu face nici o reprezentare și nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, completitudinea sau autenticitatea informațiilor și a conținutului unor astfel de website-uri. Accesarea oricărui astfel de website de pe Platformă este la discreția și se face pe riscul Participantului.

17PUBLICITATEA TERȚELOR PĂRȚI

Este posibil ca, din când în când, pe Platformă să se afișeze promoții, reclame sau oferte furnizate de terțe părți. Participantul înțelege și este de acord că Enso nu are nicio răspundere pentru astfel de promoții, reclame sau oferte furnizate de terțe părți și este de acord că dacă participă la astfel de promoții, reclame sau oferte furnizate de terțe părți, face acest lucru pe propriul risc.

18LIPSA GARANȚIILOR

Serviciul precum și toate informațiile și materialele disponibile pe Platformă sunt furnizate de Enso „ca atare” și „cum sunt disponibile”. În măsura maximă permisă de lege, Enso declină toate garanțiile exprese, implicite, legale sau de altă natură precum și garanția de adecvare pentru un anumit scop a Serviciului sau Platformei. Enso nu oferă nicio garanție privind (i) acuratețea, completitudinea, fiabilitatea, accesibilitatea, calitatea sau actualitatea oricăror informații și/sau materiale publicate în Platformă, (ii) funcționarea neîntrerupta, în siguranță, fără erori, fără defecte sau fără viruși a Platformei, (iii) asigurarea protecției privind integritatea, alterarea, distrugerea sau furtul Datelor Personale, Conținutului Utilizatorului sau Profilului Clientului, (iv) integritatea, calitatea sau performanța comunicației pe internet între Platformă și echipamentele Participantului.
Enso nu are nici o responsabilitate sau răspundere pentru actele, omisiunile sau comportamentul oricărei terțe părți în legătură sau legate de utilizarea Serviciului sau a Platformei, și nici pentru conținutul postat sau transmis pe Platformă de către terți.
Participantul accesează și utilizează informațiile și conținutul Platformei pe propriul său risc.
În cazul în care Platforma sau Serviciul nu funcționează sau nu funcționează în conformitate cu Documentația, Enso va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial și tehnic pentru a corecta neconformitățile care au dat naștere unei astfel de situații.

19RĂSPUNDEREA

La cel mai extins nivel permis de legea aplicabilă, sub nici o formă Enso, angajații, directorii, agenții sau contractorii Enso, nu sunt responsabili în față Participantului pentru niciun fel de dăuna directă, indirectă, previzibilă ori imprevizibilă, inclusiv dar fără a se limita la daune generate de pierderi de profit, pierderi de venit, pierderi de oportunități, afectarea reputației, pierderi de date sau alte pierderi intangibile generate sau în legătură cu (i) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul sau Platforma, (ii) performanța, atacurile cibernetice, erori, defecte, omisiuni, întreruperi, întârzieri de procesare sau transmisie, viruși de calculator, și calitatea, pierderea sau alterarea datelor în utilizarea Serviciului sau a Platformei, (iii) dezvăluirea neintenționată sau neautorizată a Datelor Personale, Conținutului Utilizatorului sau Profilului Clientului, (iv) actele de corupție, (v) evenimentele de Forță Majoră, chiar dacă Enso a fost informat de către Participant despre posibilitatea apariției unor astfel de daune.

20SUSPENDAREA

Enso poate suspenda temporar prezenții Termeni în relația sa cu Clientul în caz de Forță Majoră sau dacă în opinia rezonabilă a Enso, (i) Clientul sau oricare dintre Utilizatorii săi încalcă orice prevederi sau condiții ale prezenților Termeni, (ii) Clientul sau oricare dintre Utilizatorii săi, prin modul de utilizare al Serviciului sau a Platformei poate aduce prejudicii sau poate afecta negativ businessul Enso, (iii) informațiile din Conținutul Utilizatorului sau Profilul Clientului sunt învechite, incorecte, neadevărate, nepotrivite, înșelătoare, ilegale, frauduloase, defăimătoare, obscene, dăunătoare sau amenințătoare sau pot produce prejudicii Enso sau altor participanți ai Platformei.
Enso va notifica Clientul de intenția de suspendare a Termenilor printr-un mesaj de email transmis acestuia, iar suspendarea Termenilor va subzista până când Clientul rectifică toate problemele care au provocat suspendarea, dar fără a depăși termenul de suspendare transmis prin notificarea de suspendare.

21DURATA

Prezenții Termeni, între Client și Enso, intră în vigoare și produc efecte începând cu data acceptării acestora de către Client și rămân în vigoare până la denunțarea sau rezilierea lor de către una dintre părți.

22ÎNCETAREA

Prezenții Termeni încheiați între Client și Enso pot înceta astfel:
a) Prin denunțarea lor de către una dintre părți: Clientul și Enso pot denunța unilateral Termenii printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data la care dorește încetarea Termenilor.
b) Prin reziliere: Clientul și Enso pot rezilia Termenii, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți, dacă cealaltă parte nu îndeplinește sau nu respectă vreun termen sau condiție esențială din prezenții Termeni și nu reușește să repare o astfel de încălcare într-o perioadă de 30 (treizeci) zile de la primirea notificării scrise a unei astfel de încălcări de la cealaltă parte.
Încetarea Termenilor are ca efect închiderea Profilului Clientului și a Conturilor tuturor Utilizatorilor Clientului precum și interdicția imediată de accesare a Platformei și de utilizare a Serviciul de către toți Utilizatorii Clientului.
Clientul înțelege și este de acord că în urma încetării Termenilor este la discreția Enso opțiunea de a șterge complet informațiile din Profilul Clientului și Conținutul Utilizatorilor săi, sau de a le păstra în baza de date a Platformei anonimizate sau marcate ca „Inactive”, cu scopul de a le folosi la generarea de Date Analitice.

23TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE

Anumiți termeni și condiții suplimentare pot fi aplicate în cazul utilizării Serviciului pe bază de Subscrieri, iar acești termeni și condiții suplimentare fac parte integrantă din prezenții Termeni. În cazul unor conflicte între prezenții Termenii și termenii și condițiile suplimentare aplicabile Subscrierilor, acestea din urmă vor preleva.

24ÎNTREGUL ACORD

Prezenții Termeni, împreună cu toate modificările acestora și orice acorduri ce fac parte integrantă din Termeni, reprezintă întregul acord între Enso și Participant cu privire la accesarea Platformei și utilizarea Serviciului și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare. Părțile nu s-au bazat pe nicio reprezentare, garanție sau acord referitor la obiectul acestor Termeni care nu sunt prevăzute în mod expres în acești Termeni și nicio astfel de reprezentare, garanție sau acord nu va avea vreun efect asupra Termenilor.

25VARIAȚIA TERMENILOR

Enso poate modifica acești Termeni în orice moment, la discreția sa, iar modificările devin efective la publicarea acestora pe Platformă. Participantul este responsabil de revizuirea acestor Termeni pentru a se asigura că este la curent cu orice modificări aduse acestora. Continuarea utilizării Platformei de către Participant, în urma publicării modificărilor aduse acestor Termeni, va fi considerată drept acceptul și consimțământul Participantului pentru astfel de modificări.

26LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Prezenții Termenii și orice dispute, controverse sau dezacorduri între Enso și Participant, apărute ca urmare sau în legătură cu acești Termeni, vor fi interpretate, guvernate și judecate în conformitate cu legislația din România.
Orice dispută, controversă sau neînțelegere dintre părți apăruta ca urmare a sau în legătură cu acești Termeni va fi soluționată pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se va ajunge la o soluție amiabilă, respectiva dispută, controversă sau neînțelegere va fi adresată spre soluționare instanțelor competente din România.

27CONFIRMARE

Orice acces sau utilizare continuă a Platformei de către Participant după citirea acestor Termeni, indică acceptarea lor de către Participant și consimțământul acestuia de a se obliga sa respecte Termenii și toate legile și reglementările aplicabile. În cazul în care Participantul nu este de acord să se oblige să respecte acești Termeni, Participantul nu va mai accesa sau utiliza Platforma și/sau Serviciul. Clientului confirmă acceptarea integrală a Termenilor și consimte să se oblige să respecte Termenii și toate legile și reglementările aplicabile, prin marcarea casetei „Accept” de pe site-ul web www.enso.services de către Administratorul Clientului.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Versiunea RO2.0 Ultima actualizare: 10-07-2020

Această Politică de Confidențialitate se aplică vizitatorilor sau utilizatorilor („Participant”), website-ului www.enso.services și a altor website-uri conexe, referite în mod colectiv în acest document ca "Platforma” și prezintă modul în care Enso tratează datele personale și modul în protejează confidențialitatea în timpul accesării și utilizării Platformei. În calitate de Participant trebuie să citiți și să acceptați această Politică de Confidențialitate înainte de a accesa sau utiliza Platforma.

1DEFINIȚII

"Date Personale" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificabilă. Acestea pot include nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, fotografii, etc, precum și orice alte informații sau combinații de informații despre acea persoană care, dacă sunt puse împreună, ar identifica o persoană. "Prelucrare" înseamnă toate activitățile legate de utilizare a Datelor Personale incluzând colectarea, stocarea și ștergerea acestora precum și orice alte activități intermediare.

2INTRODUCERE

În vederea prestării serviciilor din Platformă, Enso prelucrează Date Personale ale Participantului cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, completat cu orice altă legislație complementară aplicabilă pentru protecția datelor cu caracter personal.

3INFORMAȚIILE COLECTATE DE ENSO

3.1Date Personale divulgate în mod voluntar de către Participant

Enso colectează Datele Personale ale Participantului pe care acesta le furnizează în mod voluntar atunci când acesta:
a) se înregistrează pe Platformă;
b) accesează și interacționează cu aplicațiile din Platformă;
c) transmite formulare de abonare pentru or serviciile furnizate de Platformă;
d) se înregistrează la evenimente publicate sau promovate prin intermediul Platformei;
e) își exprimă interesul de a obține informații despre Enso sau serviciile Enso;
f) postează mesaje pe forumurile din Platformă;
g) răspunde sondajelor de opinie transmise de Platformă sau transmite lui Enso opinii prin e-mail;
h) contactează Enso prin orice alte mijloace.
Datele Personale pe care Enso le colectează direct de la Participant depind de contextul interacțiunilor Participantului cu Enso și Platforma, de opțiunile pe care acesta le alege și de aplicațiile din Platformă pe care Participantul le accesează și de caracteristicele acestora. Aceste Date Personale pot include următoarele:
a) Date de contact: nume și prenume, număr de telefon, fotografie de profil;
b) Date de autentificare: nume de utilizator, parola și alte informații de securitate utilizate pentru autentificare și acces la contul de utilizator;
c) Date profesionale: nume angajator, loc de muncă, rol, poziție, număr de telefon de serviciu, adresa de e-mail de serviciu;
d) Date profesionale:Date din rețele de socializare: detalii de cont din rețele de socializare, cum ar fi LinkedIn, Facebook sau Twitter.
Toate Datele Personale pe care Participantul le furnizează lui Enso trebuie să fie adevărate, complete și exacte, și trebuie actualizate din când în când.
Enso nu colectează Date Personale ale Participantului în timp ce acesta doar vizitează Platforma.

3.2Informații colectate automat

Enso poate colecta automat anumite informații în timp ce Participantul vizitează sau utilizează Platforma. Aceste informații nu relevă identitatea Participantului, dar pot include, fără a se limita la, date de trafic și audiență, informații despre interacțiunea Participantului cu Platforma, despre echipamentul Participantului (adresa IP, caracteristicile browser-ului și echipamentului, sistemul de operare, preferințele lingvistice, adresele URL de trimitere, numele echipamentului, locația) precum și alte informații tehnice. Acestea pot fi colectate din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Platforma.
Aceste informații sunt colectate în principal de către Enso pentru a menține securitatea și funcționarea Platformei, pentru a genera date analitice, precum și în scopuri interne de analiză și raportare ale Enso.
De asemenea, Enso poate colecta automat informații prin intermediul modulelor cookie și al tehnologiilor similare.

3.3Informații colectate prin intermediul aplicațiilor

Enso poate colecta automat anumite informații în timp ce Participantul interacționează și utilizează aplicațiile din Platformă.
Astfel de informații nu includ Date Personale și sunt colectate de Enso pentru a îndeplini scopul aplicațiilor din Platformă, pentru a genera date analitice și pentru a-și îmbunătăți și dezvolta în continuare serviciile.

3.4Informații colectate din alte surse

Enso poate obține Date Personale ale Participantului din alte surse, cum ar fi baze de date publice, parteneri de afaceri, platforme de socializare (LinkedIn, Facebook, etc), motoare de căutare, precum și de la terțe părți.
Astfel de Date Personale obținute de Enso din alte surse pot include profilul Participantului din rețelele de socializare (nume, sex, zi de naștere, adresa de e-mail, număr de telefon, detalii și istoric profesional, adresa poștală, fotografii de profil) și orice alte informații pe care Participantul a ales să le facă publice în aceste surse.
Dacă sunt primite sau obținute de Enso, aceste Date Personale vor fi Prelucrate de către Enso numai pentru realizarea scopului aplicațiilor din Platformă.

4PRELUCRAREA DATELOR

Enso Prelucrează Datele Personale ale Participantului în scopurile enumerate mai jos (i) în baza intereselor legitime de afaceri ale Enso ("Interes Legitim"), (ii) pentru a încheia sau a executa un contract cu o persoană juridică, organizație sau orice alt fel de entitate pe care Participantul o reprezintă ("Contract"), (iii) cu consimțământul Participantului ("Consimțământ”), (iv) pentru respectarea obligațiilor legale ale Enso ("Obligații Legale").
Enso Prelucrează Datele Personale colectate sau primite de la Participant în următoarele scopuri:
a) Crearea contului de utilizator și pentru procesul de autorizare [Interes Legitim și Consimțământ];
b) Realizarea scopului aplicațiilor din Platformă [Interes Legitim și Consimțământ];
c) Realizarea și gestiunea subscrierilor [Interes Legitim și Contract];
d) Înregistrarea Participantului la evenimente [Consimțământ];
e) Facilitarea interacțiunii cu alți utilizatori ai Platformei [Interes Legitim și Consimțământ];
f) Transmiterea de comunicări de marketing și promoționale [Interes Legitim];
g) Transmiterea de informații administrative Participantului [Obligații Legale și Contract];
h) Facilitarea postărilor de către Participant în forumurile Platformei [Interes Legitim și Consimțământ];
i) Obținerea de păreri și sugestii de la Participant [Interes Legitim și Consimțământ];
j) Protejarea și asigurarea siguranței Platformei [Interes Legitim și Obligații Legale];
k) Aplicarea termenilor, condițiilor și politicilor Enso [Contract];
l) Pentru a răspunde solicitărilor legale și prevenirea daunelor [Obligații Legale];
m) Din alte motive de afaceri, inclusiv, dar fără a se limita la, generarea de date analitice, identificare tendințelor de utilizare, evaluarea și îmbunătățirea Platformei și a serviciilor [Interes Legitim].

5STOCAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR

Enso stochează în siguranță Datele Personale ale Participantului în centre de date situate în Spațiul Economic European și operate de furnizori servicii de găzduire pentru internet care respectă pe deplin legislația Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal.
Prin utilizarea Platformei și furnizarea de Date Personale lui Enso, Participantul înțelege și este de acord că aceste date pot fi transferate și stocate în centre de date situate în afara jurisdicției rezidente a Participantului și, în măsura în care Participantul este rezident al unei țări, alta decât România, Participantul este de acord cu transferul acestor date către România pentru prelucrarea de către Enso în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

6DURATA PRELUCRĂRII

Enso va prelucra Datele Personale ale Participantului numai atât timp cât este necesar în scopurile stabilite în această Politică de Confidențialitate și în Termenii și Condițiile asociate acesteia, cu excepția cazului în care legea impune sau permite o perioadă mai lungă de păstrare.
Atunci când Enso nu mai are un interes legitim în curs de desfășurare pentru a Prelucra Datele Personale ale Participantului, Enso va șterge sau va anonimiza aceste date sau, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, deoarece Datele Personale ale Participantului sunt stocate în arhive de rezervă), atunci Enso va stoca în siguranță Datele Personale ale Participantului și le va izola de orice Prelucrare ulterioară până când ștergerea sau anonimizarea va fi posibilă.

7SECURITATEA DATELOR

Enso are implementate măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze securitatea Datelor Personale ale Participantului pe care le Prelucrează, împotriva riscurilor privind accesul, distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea și alterarea acestora în legătură cu transportul, stocarea și prelucrarea, folosind capacitățile tehnologiilor disponibile în prezent și în conformitate cu practicile și standardele existente din industrie, inclusiv, acolo unde este posibil, prin criptarea bazelor de date, securizarea sau criptarea comunicației între echipamentele Participantului și Platformă, și anonimizarea Datelor Personale.
Participantul recunoaște și este de acord că Enso nu poate garanta că Platforma sau internetul în sine sunt 100% sigure. Deși Enso face tot posibilul pentru a proteja Datele Personale, transmiterea acestor date către și de pe Platformă este pe propriul risc al Participantului. Participantul trebuie să acceseze Platforma numai dintr-un mediu sigur.

8WEBSITE-URI ALE TERȚELOR PĂRȚI

Platforma poate conține hyperlink-uri (legături) către website-urile unor terțe părți, către servicii online sau aplicații care nu sunt afiliate ale Enso. Enso nu garantează siguranța și intimitatea Datelor Personale pe care Participantul le furnizează acestor terțe părți, iar Datele Personale ale Participantului colectate de către aceste terțe părți nu sunt acoperite de prezenta Politica de Confidențialitate.
Enso nu este responsabil pentru practicile sau politicile de confidențialitate și securitate ale niciunei terțe părți, inclusiv alte website-uri, servicii sau aplicații care pot fi legate de, sau accesate din Platformă.

9DREPTURILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

În cazul în care este rezident al Spațiului Economic European, Participantul are anumite drepturi în temeiul legislației aplicabile privind protecția Datelor Personale. Acestea includ dreptul de a fi informat, de a accesa și de a modifica datele, de a fi uitat, de a restricționa prelucrarea, de a porta datele, de a se opune și de a nu face obiectul unor decizii automatizate.
Participantul recunoaște și este de acord că aplicabilitatea drepturilor enumerate mai sus depinde de motivul lui Enso pentru prelucrarea Datelor Personale ale Participantului.
În cazul în care Participantul dorește să își exercite oricare dintre drepturile menționate mai sus, acesta va trimite către Enso o solicitare folosind datele de contact furnizate mai jos. Enso va analiza și va acționa la orice cerere a Participantului în conformitate cu legile aplicabile privind protecția Datelor Personale.
Enso se bazează pe consimțământul Participantului de a procesa Datele Personale ale acestuia, dar Participantul are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, Participantul recunoaște și este de acord că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de o astfel de retragere.
În cazul în care Participantul este rezident în Spațiul Economic European și acesta consideră că Enso prelucrează în mod ilegal datele sale cu caracter personal, Participantul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Datele de contact ale autorităților locale de supraveghere a protecției datelor pot fi găsite aici: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

10PARTICIPANT INTERNAȚIONAL

Platforma este destinată publicului din Spațiul Economic European și este guvernată și funcționează în conformitate cu legislația din România. Enso nu face nici o reprezentare și nu acordă nici un fel de garanție că Platforma este operată în conformitate cu legile sau reglementările de oricare alte țări.

11COOKIES

11.1Introducere

Platforma folosește cookie-uri pentru a oferi Participantului o experiență online intuitivă, interactivă și adaptată nevoilor și cerințelor sale.
Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în dispozitivul de pe care se accesează Platforma. Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care Participantul s-a conectat la Platformă, cu scopul de a înțelege cum acesta o utilizează. Cookie-urile ajută Enso să adapteze funcționarea și conținutul Platformei în funcție de nevoile utilizatorilor și să mențină Platforma funcțională.
Cookie-urile nu conțin și nu sunt alcătuite din fragmente de cod. Cookie-urile nu pot fi replicate sau duplicate și nu pot produce nicio modificare în dispozitivul pe care sunt stocate, motiv pentru care nu pot prezenta nicio amenințare pentru securitatea informațiilor stocate în dispozitivul Participantului.

11.2Folosirea Cookie-urilor

Majoritatea browser-elor web, telefoanelor smart și alte dispozitive adaptate navigării pe Internet sunt, în mod normal, setate să accepte cookie-urile.
Cookie-urile folosite de Platformă nu solicită Date Personale și nici nu identifică Participantul. Datele colectate prin intermediul cookie-urilor au un caracter pur statistic și obiectiv, scopul lor fiind acela de a îmbunătăți experiența Participantului în utilizarea Platformei.
Participantul are la dispoziție mai multe posibilități de administrare a cookie-urilor stocate pe dispozitivul de pe care accesează Platforma. Se pot modifica setările browser-ului astfel încât să nu accepte cookie-uri sau, depinzând de browser-ul folosit, Participantul poate fi avertizat dacă Platforma încearcă să plaseze un cookie.

11.3Cookies Folosite

Platforma folosește următoarele tipuri de cookie-uri:
Cookie-uri Necesare
Cookie-urile necesare asigură funcționalitățile de bază ale Platformei, cum ar fi navigarea în pagină, memorarea ultimei limbi utilizate de Participant și accesul la zonele securizate ale Platformei. Dezactivarea și refuzul de a primi Cookie-urile necesare pot face ca anumite funcționalități ale Platformei să devină impracticabile sau dificil de vizitat și utilizat. Cookie-uri ale Terțelor Părți
Anumite secțiuni de conținut de pe Platformă pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți. Aceste terțe părți pot plasa cookie-uri prin intermediul Platformei.
Cookie-urile terțelor părți folosite de Platformă sunt:

11.4Recomandare

Pentru ca Platforma să funcționeze în parametrii normali este necesar să fie permisă utilizarea/stocarea cookie-urilor acesteia. Anumite caracteristici ale Platformei nu vor funcționa dacă cookie-urile sunt respinse.

12MODIFICAREA TERMENILOR

Enso poate modifica Politica de Confidențialitate în orice moment, la discreția sa, iar modificările sunt efective după ce sunt publicate pe Platformă. Participantul este responsabil de revizuirea Politicii de Confidențialitate pentru a se asigura că este conștient de orice modificări aduse Politicii de Confidențialitate. Continuarea utilizării de către Participant a Platformei, în urma publicării oricăror modificări aduse Politicii de Confidențialitate, va fi considerată drept acceptul și consimțământul acestor modificări de către Participant.

13CONFIRMARE

Orice acces sau utilizare continuă a Platformei de către Participant, după citirea Politicii de Confidențialitate, indică acceptarea de către Participant a Politicii de Confidențialitate și consimțământul acestuia de a fi obligat din punct de vedere legal de Politica de Confidențialitate, Termeni și Condiții (încorporate aici prin referință) și de toate legile și reglementările aplicabile.
În cazul în care Participantul nu este de acord să respecte Politica de Confidențialitate, Participantul nu va mai accesa sau utiliza Platforma.

14CONTACT

Enso Business Solutions SRL,
Adresa: Cluj-Napoca, 1 Pavel Roșca St., Apartament 7, Județul Cluj, România
Telefon: N/A
E-mail: contact@enso.services

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la practicile Enso de prelucrare a Datelor Personale, vă rugăm să ne contactați la adresa, telefonul sau adresa de e-mail prezentate mai sus.