POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Versiunea RO2.0 Ultima actualizare: 10-07-2020

Această Politică de Confidențialitate se aplică vizitatorilor sau utilizatorilor („Participant”), website-ului www.enso.services și a altor website-uri conexe, referite în mod colectiv în acest document ca „Platforma” și prezintă modul în care Enso tratează datele personale și modul în protejează confidențialitatea în timpul accesării și utilizării Platformei. În calitate de Participant trebuie să citiți și să acceptați această Politică de Confidențialitate înainte de a accesa sau utiliza Platforma.

 

1 DEFINIȚII

„Date Personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificabilă. Acestea pot include nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, fotografii, etc, precum și orice alte informații sau combinații de informații despre acea persoană care, dacă sunt puse împreună, ar identifica o persoană. „Prelucrare” înseamnă toate activitățile legate de utilizare a Datelor Personale incluzând colectarea, stocarea și ștergerea acestora precum și orice alte activități intermediare.

 

2 INTRODUCERE

În vederea prestării serviciilor din Platformă, Enso prelucrează Date Personale ale Participantului cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, completat cu orice altă legislație complementară aplicabilă pentru protecția datelor cu caracter personal.

 

3 INFORMAȚIILE COLECTATE DE ENSO

3.1 Date Personale divulgate în mod voluntar de către Participant

Enso colectează Datele Personale ale Participantului pe care acesta le furnizează în mod voluntar atunci când acesta:
a) se înregistrează pe Platformă;
b) accesează și interacționează cu aplicațiile din Platformă;
c) transmite formulare de abonare pentru or serviciile furnizate de Platformă;
d) se înregistrează la evenimente publicate sau promovate prin intermediul Platformei;
e) își exprimă interesul de a obține informații despre Enso sau serviciile Enso;
f) postează mesaje pe forumurile din Platformă;
g) răspunde sondajelor de opinie transmise de Platformă sau transmite lui Enso opinii prin e-mail;
h) contactează Enso prin orice alte mijloace.
Datele Personale pe care Enso le colectează direct de la Participant depind de contextul interacțiunilor Participantului cu Enso și Platforma, de opțiunile pe care acesta le alege și de aplicațiile din Platformă pe care Participantul le accesează și de caracteristicele acestora. Aceste Date Personale pot include următoarele:
a) Date de contact: nume și prenume, număr de telefon, fotografie de profil;
b) Date de autentificare: nume de utilizator, parola și alte informații de securitate utilizate pentru autentificare și acces la contul de utilizator;
c) Date profesionale: nume angajator, loc de muncă, rol, poziție, număr de telefon de serviciu, adresa de e-mail de serviciu;
d) Date profesionale:Date din rețele de socializare: detalii de cont din rețele de socializare, cum ar fi LinkedIn, Facebook sau Twitter.
Toate Datele Personale pe care Participantul le furnizează lui Enso trebuie să fie adevărate, complete și exacte, și trebuie actualizate din când în când.
Enso nu colectează Date Personale ale Participantului în timp ce acesta doar vizitează Platforma.

3.2 Informații colectate automat

Enso poate colecta automat anumite informații în timp ce Participantul vizitează sau utilizează Platforma. Aceste informații nu relevă identitatea Participantului, dar pot include, fără a se limita la, date de trafic și audiență, informații despre interacțiunea Participantului cu Platforma, despre echipamentul Participantului (adresa IP, caracteristicile browser-ului și echipamentului, sistemul de operare, preferințele lingvistice, adresele URL de trimitere, numele echipamentului, locația) precum și alte informații tehnice. Acestea pot fi colectate din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Platforma.
Aceste informații sunt colectate în principal de către Enso pentru a menține securitatea și funcționarea Platformei, pentru a genera date analitice, precum și în scopuri interne de analiză și raportare ale Enso.
De asemenea, Enso poate colecta automat informații prin intermediul modulelor cookie și al tehnologiilor similare.

3.3 Informații colectate prin intermediul aplicațiilor

Enso poate colecta automat anumite informații în timp ce Participantul interacționează și utilizează aplicațiile din Platformă.
Astfel de informații nu includ Date Personale și sunt colectate de Enso pentru a îndeplini scopul aplicațiilor din Platformă, pentru a genera date analitice și pentru a-și îmbunătăți și dezvolta în continuare serviciile.

3.4 Informații colectate din alte surse

Enso poate obține Date Personale ale Participantului din alte surse, cum ar fi baze de date publice, parteneri de afaceri, platforme de socializare (LinkedIn, Facebook, etc), motoare de căutare, precum și de la terțe părți.
Astfel de Date Personale obținute de Enso din alte surse pot include profilul Participantului din rețelele de socializare (nume, sex, zi de naștere, adresa de e-mail, număr de telefon, detalii și istoric profesional, adresa poștală, fotografii de profil) și orice alte informații pe care Participantul a ales să le facă publice în aceste surse.
Dacă sunt primite sau obținute de Enso, aceste Date Personale vor fi Prelucrate de către Enso numai pentru realizarea scopului aplicațiilor din Platformă.

 

4 PRELUCRAREA DATELOR

Enso Prelucrează Datele Personale ale Participantului în scopurile enumerate mai jos (i) în baza intereselor legitime de afaceri ale Enso („Interes Legitim”), (ii) pentru a încheia sau a executa un contract cu o persoană juridică, organizație sau orice alt fel de entitate pe care Participantul o reprezintă („Contract”), (iii) cu consimțământul Participantului („Consimțământ”), (iv) pentru respectarea obligațiilor legale ale Enso („Obligații Legale”).
Enso Prelucrează Datele Personale colectate sau primite de la Participant în următoarele scopuri:
a) Crearea contului de utilizator și pentru procesul de autorizare [Interes Legitim și Consimțământ];
b) Realizarea scopului aplicațiilor din Platformă [Interes Legitim și Consimțământ];
c) Realizarea și gestiunea subscrierilor [Interes Legitim și Contract];
d) Înregistrarea Participantului la evenimente [Consimțământ];
e) Facilitarea interacțiunii cu alți utilizatori ai Platformei [Interes Legitim și Consimțământ];
f) Transmiterea de comunicări de marketing și promoționale [Interes Legitim];
g) Transmiterea de informații administrative Participantului [Obligații Legale și Contract];
h) Facilitarea postărilor de către Participant în forumurile Platformei [Interes Legitim și Consimțământ];
i) Obținerea de păreri și sugestii de la Participant [Interes Legitim și Consimțământ];
j) Protejarea și asigurarea siguranței Platformei [Interes Legitim și Obligații Legale];
k) Aplicarea termenilor, condițiilor și politicilor Enso [Contract];
l) Pentru a răspunde solicitărilor legale și prevenirea daunelor [Obligații Legale];
m) Din alte motive de afaceri, inclusiv, dar fără a se limita la, generarea de date analitice, identificare tendințelor de utilizare, evaluarea și îmbunătățirea Platformei și a serviciilor [Interes Legitim].

 

5 STOCAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR

Enso stochează în siguranță Datele Personale ale Participantului în centre de date situate în Spațiul Economic European și operate de furnizori servicii de găzduire pentru internet care respectă pe deplin legislația Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal.
Prin utilizarea Platformei și furnizarea de Date Personale lui Enso, Participantul înțelege și este de acord că aceste date pot fi transferate și stocate în centre de date situate în afara jurisdicției rezidente a Participantului și, în măsura în care Participantul este rezident al unei țări, alta decât România, Participantul este de acord cu transferul acestor date către România pentru prelucrarea de către Enso în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

 

6 DURATA PRELUCRĂRII

Enso va prelucra Datele Personale ale Participantului numai atât timp cât este necesar în scopurile stabilite în această Politică de Confidențialitate și în Termenii și Condițiile asociate acesteia, cu excepția cazului în care legea impune sau permite o perioadă mai lungă de păstrare.
Atunci când Enso nu mai are un interes legitim în curs de desfășurare pentru a Prelucra Datele Personale ale Participantului, Enso va șterge sau va anonimiza aceste date sau, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, deoarece Datele Personale ale Participantului sunt stocate în arhive de rezervă), atunci Enso va stoca în siguranță Datele Personale ale Participantului și le va izola de orice Prelucrare ulterioară până când ștergerea sau anonimizarea va fi posibilă.

 

7 SECURITATEA DATELOR

Enso are implementate măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze securitatea Datelor Personale ale Participantului pe care le Prelucrează, împotriva riscurilor privind accesul, distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea și alterarea acestora în legătură cu transportul, stocarea și prelucrarea, folosind capacitățile tehnologiilor disponibile în prezent și în conformitate cu practicile și standardele existente din industrie, inclusiv, acolo unde este posibil, prin criptarea bazelor de date, securizarea sau criptarea comunicației între echipamentele Participantului și Platformă, și anonimizarea Datelor Personale.
Participantul recunoaște și este de acord că Enso nu poate garanta că Platforma sau internetul în sine sunt 100% sigure. Deși Enso face tot posibilul pentru a proteja Datele Personale, transmiterea acestor date către și de pe Platformă este pe propriul risc al Participantului. Participantul trebuie să acceseze Platforma numai dintr-un mediu sigur.

 

8 WEBSITE-URI ALE TERȚELOR PĂRȚI

Platforma poate conține hyperlink-uri (legături) către website-urile unor terțe părți, către servicii online sau aplicații care nu sunt afiliate ale Enso. Enso nu garantează siguranța și intimitatea Datelor Personale pe care Participantul le furnizează acestor terțe părți, iar Datele Personale ale Participantului colectate de către aceste terțe părți nu sunt acoperite de prezenta Politica de Confidențialitate.
Enso nu este responsabil pentru practicile sau politicile de confidențialitate și securitate ale niciunei terțe părți, inclusiv alte website-uri, servicii sau aplicații care pot fi legate de, sau accesate din Platformă.

 

9 DREPTURILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

În cazul în care este rezident al Spațiului Economic European, Participantul are anumite drepturi în temeiul legislației aplicabile privind protecția Datelor Personale. Acestea includ dreptul de a fi informat, de a accesa și de a modifica datele, de a fi uitat, de a restricționa prelucrarea, de a porta datele, de a se opune și de a nu face obiectul unor decizii automatizate.
Participantul recunoaște și este de acord că aplicabilitatea drepturilor enumerate mai sus depinde de motivul lui Enso pentru prelucrarea Datelor Personale ale Participantului.
În cazul în care Participantul dorește să își exercite oricare dintre drepturile menționate mai sus, acesta va trimite către Enso o solicitare folosind datele de contact furnizate mai jos. Enso va analiza și va acționa la orice cerere a Participantului în conformitate cu legile aplicabile privind protecția Datelor Personale.
Enso se bazează pe consimțământul Participantului de a procesa Datele Personale ale acestuia, dar Participantul are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, Participantul recunoaște și este de acord că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de o astfel de retragere.
În cazul în care Participantul este rezident în Spațiul Economic European și acesta consideră că Enso prelucrează în mod ilegal datele sale cu caracter personal, Participantul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Datele de contact ale autorităților locale de supraveghere a protecției datelor pot fi găsite aici: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 

10 PARTICIPANT INTERNAȚIONAL

Platforma este destinată publicului din Spațiul Economic European și este guvernată și funcționează în conformitate cu legislația din România. Enso nu face nici o reprezentare și nu acordă nici un fel de garanție că Platforma este operată în conformitate cu legile sau reglementările de oricare alte țări.

 

11 COOKIES

11.1 Introducere

Platforma folosește cookie-uri pentru a oferi Participantului o experiență online intuitivă, interactivă și adaptată nevoilor și cerințelor sale.
Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în dispozitivul de pe care se accesează Platforma. Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care Participantul s-a conectat la Platformă, cu scopul de a înțelege cum acesta o utilizează. Cookie-urile ajută Enso să adapteze funcționarea și conținutul Platformei în funcție de nevoile utilizatorilor și să mențină Platforma funcțională.
Cookie-urile nu conțin și nu sunt alcătuite din fragmente de cod. Cookie-urile nu pot fi replicate sau duplicate și nu pot produce nicio modificare în dispozitivul pe care sunt stocate, motiv pentru care nu pot prezenta nicio amenințare pentru securitatea informațiilor stocate în dispozitivul Participantului.

11.2 Folosirea Cookie-urilor

Majoritatea browser-elor web, telefoanelor smart și alte dispozitive adaptate navigării pe Internet sunt, în mod normal, setate să accepte cookie-urile.
Cookie-urile folosite de Platformă nu solicită Date Personale și nici nu identifică Participantul. Datele colectate prin intermediul cookie-urilor au un caracter pur statistic și obiectiv, scopul lor fiind acela de a îmbunătăți experiența Participantului în utilizarea Platformei.
Participantul are la dispoziție mai multe posibilități de administrare a cookie-urilor stocate pe dispozitivul de pe care accesează Platforma. Se pot modifica setările browser-ului astfel încât să nu accepte cookie-uri sau, depinzând de browser-ul folosit, Participantul poate fi avertizat dacă Platforma încearcă să plaseze un cookie.

11.3 Cookies Folosite

Platforma folosește următoarele tipuri de cookie-uri:
Cookie-uri Necesare
Cookie-urile necesare asigură funcționalitățile de bază ale Platformei, cum ar fi navigarea în pagină, memorarea ultimei limbi utilizate de Participant și accesul la zonele securizate ale Platformei. Dezactivarea și refuzul de a primi Cookie-urile necesare pot face ca anumite funcționalități ale Platformei să devină impracticabile sau dificil de vizitat și utilizat. Cookie-uri ale Terțelor Părți
Anumite secțiuni de conținut de pe Platformă pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți. Aceste terțe părți pot plasa cookie-uri prin intermediul Platformei.
Cookie-urile terțelor părți folosite de Platformă sunt:

  • Cookie-uri Google Analytics care permit Enso stocarea statisticilor cu privire la modul în care Participantul interacționează sau utilizează Platforma.
  • Cookies Youtube, pentru afișarea de conținut video și urmărirea activității Participantului

11.4 Recomandare

Pentru ca Platforma să funcționeze în parametrii normali este necesar să fie permisă utilizarea/stocarea cookie-urilor acesteia. Anumite caracteristici ale Platformei nu vor funcționa dacă cookie-urile sunt respinse.

 

12 MODIFICAREA TERMENILOR

Enso poate modifica Politica de Confidențialitate în orice moment, la discreția sa, iar modificările sunt efective după ce sunt publicate pe Platformă. Participantul este responsabil de revizuirea Politicii de Confidențialitate pentru a se asigura că este conștient de orice modificări aduse Politicii de Confidențialitate. Continuarea utilizării de către Participant a Platformei, în urma publicării oricăror modificări aduse Politicii de Confidențialitate, va fi considerată drept acceptul și consimțământul acestor modificări de către Participant.

 

13 CONFIRMARE

Orice acces sau utilizare continuă a Platformei de către Participant, după citirea Politicii de Confidențialitate, indică acceptarea de către Participant a Politicii de Confidențialitate și consimțământul acestuia de a fi obligat din punct de vedere legal de Politica de Confidențialitate, Termeni și Condiții (încorporate aici prin referință) și de toate legile și reglementările aplicabile.
În cazul în care Participantul nu este de acord să respecte Politica de Confidențialitate, Participantul nu va mai accesa sau utiliza Platforma.

 

14 CONTACT

Enso Business Solutions SRL,
Adresa: Cluj-Napoca, 1 Pavel Roșca St., Apartament 7, Județul Cluj, România
Telefon: N/A
E-mail: contact@enso.services

 

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la practicile Enso de prelucrare a Datelor Personale, vă rugăm să ne contactați la adresa, telefonul sau adresa de e-mail prezentate mai sus.